Územní studie Pletený Újezd

2020
| spolupráce s ing. arch. Danou Pokojovou |

Řešené území Z3 je řešeno linií domů v severní a jižní linii podél hranice řešeného území a dvěma vnitřními bloky rodinných domů s novou návsí uprostřed lokality.

Veřejné prostranství je navrženo jako náves v centru dané lokality s parkovou úpravou – vysoká zeleň zajišťující stín, městský mobiliář (hřiště po děti, lavičky, odpadkové koše, osvětlení) a pobytové trávníky. Další veřejná zeleň se nachází podél severojižní komunikace (z ulice Polní na ulici 9. května), kde se nachází vysoká zeleň s městským mobiliářem (lavičky, koše, osvětlení) a umístěním trafostanice. Veřejná zeleň je dále v podobě záhonu se vzrostlým stromem při vjezdu do lokality ze západu.